50% rabatu przez 3 miesiące dla branży HoReCa! Oferta ważna jeszcze przez

:
:
:

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa:
 1. zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji ShiftME  oraz zasad korzystania z portalu Asystent HR,
 2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną;
 3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn .zm).
 2. Właścicielem aplikacji ShiftME oraz portalu Asystent HR, a także świadczonych za ich pośrednictwem usług jest Usługodawca spółka ShiftME sp. z o. o.
 3. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie przed zawarciem umowy Usługobiorcy w Aplikacji i/lub portalu Asystent HR oraz na stronie internetowej www.shiftme.HR Regulamin o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do zachowania zgodnego z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

II. DEFINICJE

 1. aplikacja ShiftME – oprogramowanie przeznaczone na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS oraz Android, służące do komunikacji z Pracownikami dotyczącymi usług oferowanych przez Usługodawcę.
 2. portal Asystent HR – system informatyczny służący w szczególności do wymiany informacji pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą,
 3. Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Aplikacji. Użytkownik może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin
 5. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 6. Usługodawca – ShiftME sp. z o.o. z siedzibą w Opole, ul. Ks. Hugona Kołłątaja 9/2, 45-064 Opole, NIP: 7543184568, REGON: 380518030, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000736572, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 zł.
 7. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880).
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

III. ZAWARCIE UMOWY

 1. Usługobiorca może pobrać aplikację ShiftME ze sklepu internetowego: App Store (dla systemu iOS) oraz Google Play (dla systemu Android). Usługobiorca ma możliwość korzystania z Asystenta HR na stronie internetowej Asystent.shiftme.HR
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą o korzystanie z Aplikacji zostaje zawarta z chwilą pobrania i zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym. Umowa o świadczenie usług z Usługobiorcą korzystającym z Asystent HR zostaje zawarta przy rejestracji dokonywanej przez Usługobiorcę na stronie internetowej Asystent.shiftme.HR wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. O ile niniejszy Regulamin inaczej nie stanowi lub odrębna umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą tego inaczej nie reguluje, pobranie przez Usługobiorcę Aplikacji ze sklepów wskazanych w pkt III.1 Regulaminu, jak również korzystanie z Asystent HR lub korzystanie z oferowanych za ich pośrednictwem podstawowych usług jest bezpłatne. Usługodawca oświadcza, że po zawarciu umowy możliwe jest wprowadzenie przez Usługodawcę usług, za które będzie pobierana opłata. Usługi za, które będzie pobierana opłata zostaną przez Usługodawcę w sposób jednoznaczny oznaczone, a Usługobiorca otrzyma wyraźną informację o tym, w jakiej wysokości koszty zobowiązany jest uiścić za korzystanie z usług.
 4. Wszelkie koszty związane z pobraniem Aplikacji z ze sklepu internetowego: App Store (dla systemu iOS) oraz Google Play (dla systemu Android) lub korzystanie z Asystent HR w tym w szczególności transmisji danych, instalacji ponosi Usługobiorca we własnym zakresie. Usługodawca sugeruje Usługobiorcy wykorzystywanie oprogramowania służącego do pomiaru ilości przesyłanych danych, które może zapobiec powstaniu dodatkowych kosztów związanych z pobraniem, instalacją i korzystaniem z aplikacji.
 5. Przed założeniem Konta lub dokonanie rejestracji Usługobiorca zobowiązany jest wypełnić Formularz rejestracyjny. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest dobrowolne i wiąże się z podaniem w szczególności następujących danych:
  1. loginu (adresu poczty elektronicznej) i hasła,
  2. imienia i nazwiska,
  3. adresu do doręczeń / zamieszkania,
  4. numer telefonu,
  5. adresu poczty elektronicznej,
  6. numeru NIP.
 6. Wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego oznacza, że wyraża on zgodę na podanie swoich danych osobowych, a podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, a ponadto, że jest osobą pełnoletnią i uprawnioną do zawarcia umowy o świadczenie usług.
 7. Po wypełnieniu przez Usługobiorcę danych i przesłaniu ich do Usługodawcy, Usługodawca tworzy Konto, które w swej nazwie odpowiada podanemu przez Usługobiorcę adresowi poczty elektronicznej. Usługodawca na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej przesyła PIN, który Usługodawca powinien użyć w celu dokończenia rejestracji Konta.
 8. Usługobiorca zobowiązuje się do posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres jest wskazywany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym. Usługobiorca zobowiązuje się do bieżącego monitorowania swojej poczty elektronicznej, a w przypadku jej zmiany do poinformowania Usługodawcy o tym fakcie poprzez zamieszczenie informacji na swoim Koncie.
 9. Adres poczty elektronicznej stanowi zarazem login do Konta w aplikacji ShiftME lub Asystent HR oraz może być obok Aplikacji lub Asystent HR wykorzystywany do korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą związanej ze świadczeniem Usług.
 10. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Aplikacji lub w ramach Asystent HR przez inną osobę lub jeżeli nazwa konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 11. Usługobiorca uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustanowionego hasła.
 12. Usługobiorca zobowiązuje się, że nie będzie udostępniał osobom trzecim loginu i hasła dostępu do Konta. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego ujawnienia.
 13. Aplikacja, Asystent HR oraz wszelkie zawarte w nich materiały i informacje oraz układ prezentowych w ramach Aplikacji lub Asystent HR treści, a także logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub jego partnerów i podlegają ochronie prawnej, a w szczególności ochronie prawnej określonej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 14. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas nieokreślony.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Usługodawca oświadcza, że w celu korzystania z Aplikacji lub Asystent HR Usługobiorca musi posiadać połączenie z siecią Internet oraz posiadać zainstalowaną na urządzeniu przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie dokumentów HTML.
 2. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania Aplikacji na urządzeniach mobilnych jest również prawidłowe pobranie i zainstalowanie Aplikacji.
 3. Usługodawca ostrzega, że poprawne korzystanie z Aplikacji lub Asystent HR oraz usług świadczonych przez Usługodawcę może wiązać się ze ryzykiem korzystania z sieci Internet. Usługodawca zaleca stosowanie środków zabezpieczeń przed ryzykiem korzystania z sieci Internet, w tym w szczególności nie zapisywanie loginu i haseł na urządzeniu oraz korzystanie z programu antywirusowego.

V. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I PLIKI COOKIE

 1. Usługodawca informuje, że Aplikacja i/lub Asystent HR posiada narzędzia analityczne i inne narzędzia osób trzecich (pliki cookies), które umożliwiają Usługodawcy gromadzenie anonimowych statystyk dotyczących wykorzystania Aplikacji i/lub Asystent HR oraz typowych zachowań Usługobiorców Aplikacji i/lub Asystent HR.
 2. Osoby trzecie nie mogą gromadzić danych osobowych Usługobiorców i nie jest im znana tożsamość Usługobiorcy, o ile Usługobiorca nie jest zarejestrowanym Użytkownikiem produktów lub usług osoby trzeciej, np. Google lub Facebook.
 3. Usługodawca informuje, że Aplikacja i/lub Asystent HR wykorzystuje w szczególności następujące narzędzia analityczne:
 1. Google Analytics – Usługodawca wykorzystuje te pliki cookie w celach statystycznych. Google może wykorzystywać dane uzyskane dzięki usłudze Google Analytics do własnych celów zgodnie z własną Polityką Prywatności, która dostępna jest pod następującym adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl;
 2. Facebook SDK – Usługodawca korzysta z tej usługi w celu uzyskania danych statystycznych dotyczących wydarzeń w Aplikacji; Facebook może wykorzystywać dane zebrane dzięki tej usłudze zgodnie z warunkami dostępnymi pod następującym adresem https://developers.facebook.com/policy/.
 1. Usługodawca informuje, że Aplikacja i/lub Asystent HR może wykorzystywać prócz plików cookie wymienionych w ust. 3 i 7, także inne narzędzia analityczne i pliki cookie osób trzecich. W przypadku wykorzystania innych narzędzi analitycznych osób trzecich Usługodawca poinformuje o tym fakcie Usługobiorcę. Poinformowanie Usługobiorców o wykorzystaniu narzędzi analitycznych lub plików cookie osób trzecich może nastąpić w drodze zamiany niniejszej Regulaminu.
 2. Usługodawca informuje, że pliki cookie są plikami zapisywanymi przez stronę internetową w repozytorium danych na urządzeniu Usługobiorcy. Celem stosowania plików cookie nie jest uzyskiwanie danych osobowych o Usługobiorcach. Dane zbierane przez pliki cookie mogą obejmować w szczególności adres (IP podłączonego komputera albo rodzaj wykorzystywanej przeglądarki). Pliki cookie umożliwiają rozróżnienie poszczególnych Usługobiorców uzyskujących dostęp do Aplikacji.
 3. Pliki cookie w Aplikacji i/lub Asystent HR wykorzystywane są w celu utrzymania relacji z Usługobiorcą. Pliki cookie umożliwiają rozróżnienie poszczególnych Usługobiorców, kiedy wyświetlają oni strony internetowe, co umożliwia wyświetlanie im wyłącznie danych istotnych dla określonych Usługobiorców.
 4. Usługodawca w Aplikacji i/lub Asystent HR może wykorzystywać również pliki cookie osób trzecich. Pliki cookie osób trzecich umożliwiają Usługodawcy uzyskiwać anonimowe statystyki odnośnie częstotliwości wizyt oraz standardowego zachowania Usługobiorców na określonych stronach internetowych. Pliki cookie osób trzecich, z reguły, nie zbierają danych osobowych Usługobiorców, z uwagi na fakt, że nie jest znana tożsamość Usługobiorcy. Pliki cookie mogą przekazywać dane osobowe Usługobiorcy w przypadku gdy Usługobiorca jest zalogowanym Użytkownikiem produktów osoby trzeciej, tak jak np. Google lub Facebook. Aplikacja wykorzystuje w szczególności następujące pliki cookie osób trzecich:
 1. Google Analytics – Usługodawca wykorzystuje w celach statystycznych. Google może wykorzystywać dane uzyskane dzięki usłudze Google Analytics do własnych celów zgodnie z własną Polityką Prywatności, która dostępna jest pod następującym adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 2. TruConversion – Usługodawca wykorzystuje te pliki w celu stworzenia mapy termicznej;
 3. FullStory – Usługobiorca może zrezygnować z przyjmowania plików cookie (opt-out) z określonych stron za pośrednictwem FullStory pod następującym adresem: https://www.fullstory.com/optout/
 4. Facebook conversion codes – dla celów pomiaru skuteczności reklam na stronach Usługodawcy;
 5. Google AdWords – Usługodawca może korzystać z usług remarketingu. Każdy kto, odwiedza strony Usługodawcy jest identyfikowany za pośrednictwem plików cookie w ramach sieci reklamowej Google i dlatego reklama ze stron Usługodawcy może zostać ponownie wyświetlona Usługobiorcy.
 6. Usługobiorca nie jest zobowiązany do umożliwienia Aplikacji i/lub Asystent HR instalowania plików cookie na swoim urządzeniu. Usługobiorca może w każdym czasie nie zgodzić się na stosowanie narzędzi analitycznych poprzez odinstalowanie Aplikacji ze swojego urządzenia. Usługobiorca ma również prawo do zmiany w każdym czasie ustawień na swoim urządzeniu i może uniemożliwić Aplikacji i/lub Asystent HR na instalowanie plików cookie na swoich urządzeniach. Uniemożliwienie korzystania z plików cookie może mieć wpływ na sposób świadczenia usługi.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY

 1. Po zawarciu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. O ile pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą została zawarta odrębna umowa, do której realizacji wykorzystywana jest Aplikacja i/lub Asystent HR, Strony będą wykorzystywać Aplikację i/lub Asystent HRdo realizacji odrębnej umowy zgodnie z postanowieniami odrębnej umowy.
 3. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami odrębnej umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, zastosowania mają postanowienia odrębnej umowy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Aplikacji i/lub Portalu Asystent HR przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android.
 • wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług.
 • odmowy świadczenia Usług jeżeli Usługobiorca narusza Regulamin,
 • dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Aplikacji i/lub Portalu Asystent HR poprzez zmianę Regulaminu,
 • rozwiązania odrębnej umowy z Usługobiorcą.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Aplikacją i/lub portalem Asystent HR, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 2. Aplikacja oraz Asystent HR posiadają możliwość automatycznego dopasowania danych osobowych Usługobiorców do ofert pracy i/lub ofert wykonywania czynności na podstawie umów cywilnoprawnych na rzecz Użytkowników. Ponadto Aplikacja oraz Portal Asystent HR mają możliwość automatycznego dopasowania godzin deklarowanych przez Usługobiorcę, w których może wykonywać on pracę lub czynności do godzin pracy lub wykonywania czynności na rzecz Użytkowników.
 3. Usługobiorca będzie miał możliwość wyrażenia w Aplikacji lub Asystent HR odrębnej zgody na profilowanie tj. zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane na podstawie danych osobowych Usługobiorcy, informacji uzyskanych od Usługobiorcy, jego historii zatrudnienia lub wykonywania czynności przez lub na rzecz Usługobiorcy lub Partnerów Usługodawcy, zgody na przekazywanie informacji drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów realizacji umowy o świadczenie usług lub odrębnej umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
 4. O ile Usługobiorca wyrazi odrębną zgodę, Usługodawca będzie mógł przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy przy pomocy profilowania tj. zautomatyzowanego podejmowania decyzji dokonywanego na podstawie danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją odrębnej umowy. Usługodawca będzie ustalał preferencje i możliwości wykonania czynności i/lub pracy przez Usługobiorcę lub na rzecz Usługobiorcy na podstawie jego danych osobowych i historii wykonywania czynności i/lub pracy na rzecz Usługodawcy lub innych podmiotów lub innych informacji podanych przez Usługobiorcę. Profilowanie wykorzystywane będzie na potrzeby wykonania niniejszej umowy oraz odrębnej umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
 5. Po założeniu Konta dla Usługobiorcy, Usługodawca ma możliwość przesłania za pośrednictwem Aplikacji swojego CV, informacji o dacie urodzenia, płci, wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, umiejętnościach, znajomości języków obcych, poszukiwanym zajęciu i/lub stanowisku pracy, poszukiwanych osobach, ilości poszukiwanych osób.
 6. Zainstalowanie przez Usługobiorcę Aplikacji na urządzeniu mobilnym i/lub korzystanie z Asystent HR oznacza, że Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnienie Usługodawcy swoich następujących danych na urządzeniu mobilnym:
 1. kontakty,
 2. terminarz,
 3. lokalizacja,
 4. zdjęcia,
 5. zakupy,
 6. komunikator
 7. Po założeniu Konta Usługobiorca uzyskuje dostęp do podstawowych funkcjonalności Aplikacji i/lub Asystent HR, która obejmuje w szczególności:
 1. przesłanie własnego Profilu
 2. przeglądanie ofert pracy,
 3. otrzymywanie wiadomości o ofertach pracy lub innych ofertach Usługodawcy lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
 4. Po zawarciu odrębnej umowy przez Usługobiorcę z Usługodawcą do której prawidłowej realizacji wykorzystywana jest Aplikacja i/lub Asystent HR, Usługobiorca otrzymuje dostęp dodatkowo do funkcjonalności Aplikacji i/lub Asystent HR, która obejmuje:
 1. szczegółowe informacje o możliwości podjęcia pracy lub czynności, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotu, na którego rzecz praca lub czynności mogą być wykonywane,
 2. Planner,
 3. rozliczenie godzin wykonywania czynności lub pracy,
 4. możliwość wystawiania rachunków,
 5. rozliczania wykonywanych czynności z Usługodawcą,
 6. porozumienia się z Usługodawcą.
 1. W przypadku wystąpienia awarii lub zakłóceń leżących po stronie Usługodawcy, podejmie niezwłocznie konieczne działania w celu ich eliminacji i zapewnienia Usługobiorcy możliwości korzystania z usług.
 2. O wystąpieniu awarii lub zakłóceń Usługobiorca powinien poinformować Usługodawcę niezwłocznie po powzięciu informacji o ich spostrzeżeniu.
 3. Usługobiorca jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie zamieszczane w Aplikacji treści. Usługobiorca odpowiedzialny jest w szczególności za treść umieszczanych w Aplikacji zdjęć i teksów.
 4. W przypadku gdy Usługobiorca korzystając z Aplikacji udostępni swój Wizerunek na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83), Usługobiorca wyraża zgodę na jego upublicznienie, utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Usługodawcę. Z tytułu upublicznienie, utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie nie jest należne żadne wynagrodzenie.
 5. W przypadku gdy Usługobiorca korzystając z Aplikacji udostępni Wizerunek osób trzecich jest on w pełni odpowiedzialny za treść udostępnionych zdjęć. W takim przypadku domniemuje się, że osoba trzecia wyraziła zgodę na upublicznienie, utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie jej Wizerunku.
 6. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniami przeciwko Usługodawcy, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o tym fakcie i wezwie go do wzięcia udziału w sprawie przeciwko osobie trzeciej. Usługobiorca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód Usługodawcy w związku z roszczeniami osoby trzeciej.
 7. Usługobiorca korzystając z Aplikacji i/lub Asystent HR zobowiązuje się do powstrzymywania od:
 1. podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
 2. publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
 3. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
 4. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Aplikacji i/lub Asystent HR, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
 5. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Aplikacji i/lub Asystent HR oraz korzystania z Aplikacji w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Usługobiorców,
 6. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 1. Usługobiorca zobowiązuje się, że nie zwłocznie powiadomi Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, naruszeniu przepisów prawa lub upublicznieniu treści mogących naruszać prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
 2. Usługodawca może w każdym czasie, bez uzyskania zgody Usługobiorcy, dokonać zablokowania lub usunięcia danych Usługobiorcy, jeżeli dane te są niezgodne z powszechnie obwiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem lub są wynikiem popełnienia przestępstwa, naruszają dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego lub zawierają treści erotyczne, pornograficzne.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, Usługodawca ma prawo przekazać dane Usługobiorcy odpowiednim organom ścigania.

VII. ODPŁATNOŚĆ ZA ŚWIADCZONE USŁUGI

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 Usługodawca oświadcza, że świadczone przez niego Usługi nie podlegają opłatom.
 2. W każdym przypadku gdy Usługodawca będzie pobierał opłaty za świadczone usługi lub przesyłane dane będzie w sposób wyraźny informował Usługobiorcę o wysokości takich opłat.
 3. W przypadku gdy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostanie zawarta odrębna umowa, do której realizacji wykorzystywana będzie Aplikacja i/lub Asystent HR, umowa ta będzie regulować warunki płatności, wysokość wynagrodzenia lub opłat należnych Usługodawcy.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca oraz Usługobiorca ponoszą odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania stanowiące naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień niemniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów na zasadzie winy.
 2. Usługodawca i Usługobiorca, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą winy, w szczególności na skutek działania siły wyższej lub działania lub zaniechania osoby trzeciej.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie, usunięcie lub zablokowanie danych Usługobiorcy, jeżeli przekazanie, usunięcie lub zablokowanie danych Usługobiorcy jest wynikiem realizacji przez Usługodawcę orzeczenia organu, instytucji lub inspekcji nakazującej takie zachowanie.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie, usunięcie lub zablokowanie danych Usługobiorcy jeżeli przekazanie, usunięcie lub zablokowanie danych Usługobiorcy ma na celu zapobiegnięcie popełnieniu przestępstwa, powstania szkody, usunięcia stanu bezprawności lub stanu naruszeniu dóbr osobistych.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona również w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności:
 1. nastąpiła utrata danych Usługobiorcy z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności na skutek czynników zewnętrznych, awarii sprzętu, nieznanego błędu w działaniu Aplikacji i/lub Asystent HR, działania siły wyższej, działania osoby trzeciej,
 2. szkoda Usługobiorcy lub osoby trzeciej powstała na skutek działania lub zaniechania Usługobiorcy sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami,
 3. Usługobiorca przekazał treści, które naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
 4. Usługobiorca podał nieprawdziwe, niepełne, nieaktualne dane lub nie dokonał ich aktualizacji.

6. W każdym wypadku odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się do szkody rzeczywistej (damnum emergens) i nie obejmuje utraconych korzyści (lucrum cessans).

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych Usługobiorcy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w tym w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b.
 2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorców określa Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik do nn. Regulaminu. .

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku wystąpienia przypadków nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług, Usługobiorca ma prawo składać reklamacje do Usługodawcy.
 2. Reklamacja powinna być złożona w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Usługobiorcę informacji o przyczynie jej złożenia oraz powinna zawierać co najmniej oznaczenie Usługobiorcy (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń) zwięzły opis przedmiotu reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniających. Reklamacja powinna zawierać również informację o dacie powzięcia informacji o przyczynie wniesienia reklamacji oraz zawierać żądanie Usługobiorcy.
 3. Reklamacje Usługobiorcy, które zostaną złożone po upływie 14 dni od dnia powzięcia przez Usługobiorcę informacji o przyczynie jej złożenia, oraz reklamacje nie posiadające informacji, o których mowa w ust. 3 nie będą rozpatrywane.
 4. Usługobiorca może składać reklamacje
 1. na adres Usługodawcy: ShiftME sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, Ks. Hugona Kołłątaja 9/2, 45-064 Opole, lub
 2. za pośrednictwem dostępnego w Aplikacji i/lub Asystent HR formularza, lub
 3. na adres poczty elektronicznej: [email protected].
 1. Po złożeniu reklamacji Usługodawca podejmie działania w celu jej rozpoznania w ciągu 14 dni od dnia ich złożenia. Nie rozpoznanie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia nie stanowi domniemania uznania reklamacji.
 2. O sposobie załatwienia reklamacji Usługodawca powiadomi Usługobiorcę. Od rozpoznania reklamacji Usługobiorcy nie przysługuje dalsze odwołanie do Usługodawcy.

XI. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Usługobiorca w związku z działaniem Aplikacji i/lub Asystent HR ma prawo kontaktować się z Usługodawcą w poniżej podany sposób:

a) pisemnie na adres Usługodawcy: ShiftME sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, Ks. Hugona Kołłątaja 9/2, 45-064 Opole,

b) mailowo na adres e-mail: [email protected]

 1. W przypadku zawarcia odrębnej umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, do której realizacji wykorzystywana jest Aplikacja i/lub Asystent HR Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą zgodnie z postanowieniami odrębnej umowy.
 2. Usługodawca wskazuje, że nie pobiera opłat z tytułu wykonywania połączeń telefonicznych.

XII. WYPOWIEDZENIE LUB ROZWIAZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie usług może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę w każdym czasie poprzez usunięcie swojego Konta.
 3. W przypadku zawarcia odrębnej umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, do której realizacji wykorzystywana jest Aplikacja i/lub Asystent HR, wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną równoznaczne jest z brakiem możliwości prawidłowej realizacji odrębnej umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
 4. Usługodawca może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku gdy Usługobiorca dopuścił się rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu, wykorzystuje Aplikację do celów sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.
 5. Usługodawca ma prawo również w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku gdy z Usługobiorcą została rozwiązana odrębna umowa z powodu rażącego naruszenia przez Usługobiorcę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów.

XIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Usługobiorca ma prawo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyn.
 2. Złożenie przez Usługobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie jest związane z ponoszeniem jakichkolwiek kosztów, a umowę o świadczenie usług uważa się za nie zawartą z mocą wsteczną od dnia jej zawarcia.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu można również złożyć przy wykorzystaniu formularza wysłanego pisemnie na adres Usługodawcy lub na adres email [email protected].
 4. W przypadku zawarcia odrębnej umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, do której realizacji wykorzystywana jest Aplikacja i/lub Asystent HR, złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną równoznaczne jest z brakiem możliwości prawidłowej realizacji odrębnej umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.

XIV. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje Usługobiorcę od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług przez czas nieokreślony.
 2. Usługodawca może dokonać zmian w Regulaminie, w szczególności z niżej wskazanych powodów:

a) jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,

c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Aplikacji, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,

d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu aplikacji, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.

e) innych ważnych przyczyn.

 1. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem Aplikacji lub Asystent HR lub poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Usługobiorcę lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Usługodawcy, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.
 2. W przypadku gdy Usługobiorca nie akceptuje postanowień Regulaminu, ma on prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn .zm) oraz przepisu Kodeku Cywilnego.
 2. W przypadku powstaniu sporów związanych realizacją postanowień niniejszego Regulaminu właściwym miejscowo sądem do rozstrzygnięcia sprawy będzie sąd powszechny według miejsca siedziby Usługodawcy.

Wypróbuj własnego Asystenta HR

Za darmo • Bez zobowiązań • Bez karty ani umowy